Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/24 odbywać się będzie od 9 do 23 marca 2023.

ZASADY
REKRUTACJI – ZAPISÓW DO KLAS PIERWSZYCH
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu

1. Zapisy do klas pierwszych na rok 2023/24 trwają od 9 do 23 marca 2023.
2. Rozpoczęcie realizacji obowiązku szkolnego od 1 września 2023 dotyczy dzieci urodzonych w roku 2016. Na wniosek rodziców realizację obowiązku szkolnego może rozpocząć dziecko urodzone w roku 2017, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym 2022/23 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
3. Należy wejść na stronę edu.walbrzych.eu, w menu wybrać „Rekrutacje”, „Szkoły
podstawowe”, „Logowanie” i „Wypełnij nowy wniosek” i postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami.
4. We wniosku można wskazać dwie szkoły poza obwodową w kolejności zgodnej z preferencjami.
5. Przyjęcie dziecka spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc oraz spełniania przez kandydata kryteriów rekrutacji określonych przez Gminę Wałbrzych.
6. W postępowaniu rekrutacyjnym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu jest brane pod uwagę kryterium gminne wartościowane punktami:
w szkole uczy się rodzeństwo kandydata (5 pkt)
7. W przypadku gdy więcej kandydatów posiada taką samą liczbę punktów, o naborze decyduje losowanie przeprowadzone przez program komputerowy (NABO).
8. Do postępowania rekrutacyjnego zostaną zakwalifikowani wszyscy kandydaci, którzy w terminie dopełnili wymaganych formalności.
9. Dnia 14 kwietnia do godz. 15.00 zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
10. Od 14 do 21 kwietnia 2023 rodzice wszystkich dzieci wstępnie zakwalifikowanych zostaną poproszeni o potwierdzenie woli zapisania dziecka do Szkoły 28 drogą telefoniczną lub e-mailową.
11. Dnia 21 kwietnia od godz. 14.00 zostaną ogłoszone listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.
12. Jeśli po wstępnym postępowaniu rekrutacyjnym pozostaną wolne miejsca przeprowadzone zostanie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne w terminie do 31 sierpnia 2023.
13. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły ze względu na brak wolnych miejsc biorą automatycznie udział w postępowaniu rekrutacyjnym szkoły drugiego wyboru wskazanej we wniosku.
14. Rodzice, którzy napotkają problemy techniczne w informatycznej obsłudze zapisu rekrutacji mogą skorzystać z pomocy w sekretariacie szkoły.