Projekty

Projekty realizowane w roku szkolnym 2023/2024

Bezpieczni w Sieci 

Projekt edukacyjny, którego celem jest wspieranie pedagogów i młodzieży w podnoszeniu kompetencji cyfrowych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Projekt powstał dzięki współpracy Ministra Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego. Projekt jest adresowany między innymi do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych. Jego założeniem jest wyposażenie pedagogów i uczniów w kompetencje z zakresu cyberbezpieczeństwa poprzez udostępnione materiały na bezpłatnej platformie e-learningowej.

 

JUNIOR EDU-ŻYWIENIE –  ogólnopolski programu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Głównym celem jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów. W pierwszym etapie zostało przeprowadzone badania ankietowe i wywiady wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Ich celem było określenie poziomu wiedzy żywieniowej, zrozumienie potrzeb w tym zakresie oraz szukanie kierunków zmian w tych obszarach. Uzyskane wyniki badań i obserwacji umożliwiły opracowanie oraz wdrożenie treści i form nauczania z zakresu żywienia, które zostały dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczestników projektu. Zajęcie  mają nauczyć dzieci zmienić nawyki żywieniowe.

Sprawny Dolnoślązaczek

Projekt mający na celu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Program został opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy i spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej.

Podstawowym celem jest :

Uaktywnienie dzieci z klas I-III szkół podstawowych poprzez ciekawe formy realizacji zajęć wychowania fizycznego. Dzieci w trakcie roku mają do zdobycia 6 sprawności : rowerzysty/turysty, gimnastyka, piłkarza, lekkoatlety, narciarza/łyżwiarza, pływaka/wodniaka. Lekcje wychowania fizycznego ukierunkowane są na nabycie umiejętności, które pozwalają zdobyć poszczególne sprawności. Uważamy, że są to niezbędne umiejętności współczesnego człowieka, których zdobywanie należy rozpocząć już w tym wieku.

 

 „DZIAŁAJĄC POZNAJEMY ŚWIAT”– ogólnopolski projekt edukacyjny

Projekt powstał, aby uświadomić uczniom, że bezinteresowna pomoc, choćby najdrobniejszym gestem jest cenniejsza niż cokolwiek innego. Człowiek najwięcej uczy się poprzez doświadczanie, a działając, pomagając przy tym innym zyskujemy ogrom wartości, które zostaną z nami na zawsze.

Celem głównym.

Poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia oraz uświadomienie uczniom, że bezinteresowna pomoc, czynienie dobra choćby najdrobniejszym gestem jest cenniejsze niż cokolwiek innego.

Cele szczegółowe:

➢ Budowanie tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności uczniów.
➢ Wdrażanie do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych.
➢ Uwrażliwianie na potrzeby innych osób.
➢ Współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym. ➢ Rozwijanie samopomocy koleżeńskiej.
➢ Kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych, słabszych i niepełnosprawnych.
➢ Wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm. 

Program OSEHEROprojekt dla nauczycieli 

Dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w internecie.

Celem projektu jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale przede wszystkim włączenie nauczycieli w aktywne działania w swoich szkołach.

Uczestnicy projektu OSEhero będą mogli organizować inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa oraz aktywnie korzystać z materiałów edukacyjnych.

Projekt fundacji Uniwersytet Dzieci „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” – realizowany w klasie 4b 

Podczas lekcji uczniowie będą pracować zespołowo, poszukiwać kreatywnych rozwiązań, a także rozpoznawać, co czują inni. Dzięki temu wzmocnią umiejętność nawiązywania relacji z rówieśnikami, empatię i świadomość własnych emocji.

Cele

– Lepsze poznanie się uczniów i Integracja zespołu klasowego.

– Uczeń potrafi nazwać emocje: radość, złość, smutek, strach, wstyd, zdziwienie.

– Uczeń potrafi wyrażać emocje przy użyciu wybranych technik artystycznych.

– Uczeń zwiększa swoje kompetencje w zakresie komunikacji w grupie

– Uczniowie rozumieją, że ludzie różnią się między sobą cechami osobowości.

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki- ogólnopolski projekt

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie „SMOK” to ogólnopolski projekt PZKOSZ i Ministerstwa Sportu. Unikalny projekt szkoleniowy koszykarskich ośrodków w oparciu o współpracę z klubami sportowymi, które w ostatnich  latach najlepiej szkoliły młodzież. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych i obejmuje szkoleniem chłopców z klas I-V.  Uczniowie są podzieleni na grupy wiekowe i biorą udział w dwóch połtoragodzinnych  treningach tygodniowo. W trakcie szkolenia opanowują podstawy gry w koszykówkę oraz zostaje zaszczepione im  zamiłowaniem do tej gry. Młodzi adepci basketu w trakcie szkolenia mają możliwość spotkać się z profesjonalnymi zawodnikami i doskonalić swoje umiejętności w lokalnych klubach sportowych.

Szkolny Klub Sportowy

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 28w Wałbrzychu realizowany jest program SKS, który stwarza przestrzeń do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego .

Kółko sportowe motywuje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Zajęcia prowadzone w ramach Programu SKS odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupie 15 osobowej.

Kolejowe ABC ( elementy )

Realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego

Celem inicjatywy jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów. Kampania Kolejowe ABC II to źródło wiedzy na temat sposobów właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Od grosika do złotówki

Nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu, poszerzenie wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Akademia Dobrych Manier

Poznanie i kształtowanie u dzieci dobrych manier w codziennych sytuacjach w oparciu o książkę Grzegorza Kasdepke ,, Bon czy ton. Savoir – vivre dla dzieci’’, listów ,, Od Hani do Henia ‘’oraz własnych doświadczeń i sytuacji wynikających w klasie na bieżąco. Uwrażliwianie dzieci na wartości takie jak : dobro, prawda, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość, budzenie poczucia estetyki, wdrażanie do kulturalnego zachowania się w klasie, przy stole, w miejscach publicznych.

 Cztery Pory Roku – II ogólnopolski projekt edukacyjny

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Cztery Pory Roku jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczno- techniczne.

Cele szczegółowe

 • Prowadzenie działań plastyczno- technicznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, integracji sensorycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie postawy twórczej dzieci
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych
 • Rozwijanie zmysłu estetyki
 • Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i skupienia na danym zadaniu
 • Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez promowanie recyklingu iupcyklingu plastyczno- technicznego
 • Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie wiary we własne możliwości i poczucia sprawczości
 • Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych
 • Odkrywanie dziecięcych talentów
 • Rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia i innowacyjności
 • Nauka spędzania czasu w sposób twórczy

” Zachwycający świat zwierząt”- innowacja dydaktyczno- wychowawcza o charakterze metodyczno- organizacyjnym

Internetowa Szkoła Słonia Spacjusza- projekt edukacyjny

KURS CYBERBEZPIECZEŃSTWA W INTERNETOWEJ SZKOLE SŁONIA SPACJUSZA – OSE IT -SZKOŁA

Kurs w przyjazny i dostępny sposób przedstawia podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych przez najmłodszych użytkowników. Przybliża zagadnienia dotyczące m. in. ochrony prywatności i zachowania ostrożności w kontaktach online, a także netykiety i higieny cyfrowej.

Zawiera następujące moduły:

 1. Opowieść Spacjusza o pewnym świecie – Internecie. 
 2. Ochrona 
 3. Znajomi i nieznajomi w Internecie
 4. Trudna sytuacja w Internecie.
 5. Jak być miłym w Internecie.
 6. Internet to nie wszystko 

„Kreatywna Matematyka” – ogólnopolski projekt edukacyjny

Cele projektu:

Głównym celem jest innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych.

Cele szczegółowe:

 •  Rozwijanie kluczowych kompetencji matematycznych,
 •  Sensoryczna nauka matematyki,
 •  Rozbudzanie kreatywności i twórczego myślenia w realizacji działań,
 •  Zwrócenie uwagi na występowanie i stosowanie matematyki w życiu codziennym,
 •  Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
 •  Usystematyzowanie wiadomości z zakresu edukacji matematycznej,
 •  Aktywizacja i integracja grupy,
 • Kształtowanie samooceny ucznia oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Kubusiowi Przyjaciele Natury – ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej. 

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. 

Z ekologią na Ty – ogólnopolski projekt edukacyjny

Cele:

 • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii.
 • Rozwijanie sprawności motorycznych i sensorycznych tworzących umiejętność skutecznego działania i komunikacji.
 • Wyrabianie świadomości zdrowotnej w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej.

Program   FitSchool

          Program FitSchool został opracowany przez Fundację Medicover, w celu zmotywowania dzieci do aktywności fizycznej a honorowy patronat nad programem objął Ośrodek Rozwoju Edukacji.  Jest to publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1) Podstawową przesłanką powstania Programu jest zidentyfikowana potrzeba zwiększenia poziomu aktywności fizycznej u dzieci rozpoczynających naukę szkolną.

2) Program skierowany jest do osób odpowiedzialnych za poziom aktywności fizycznej uczniów klas  0-3 szkół podstawowych.      

3) Cel główny Programu to umacnianie potencjału zdrowia dzieci poprzez zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.                                   

4) Cele szczegółowe Programu to:                                                                                                                           

a) Poprawa sprawności krążeniowo – oddechowej poprzez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy) – redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.

b) Zwiększenie siły gorsetu mięśniowego służące kształtowaniu prawidłowej postawy  ciała – redukcja ryzyka rozwoju chorób narządu ruchu.

c) Usprawnienie zmysłu kinestetycznego (propriocepcja) służąca poprawie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

d) Poprawa zdolności motorycznych poprzez zwiększenie poziomu ćwiczeń ogólnousprawniających – kształtowanie możliwości ruchowych oraz redukcja ryzyka urazów.

e) Zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem – kształtowanie postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie.

f) Zwiększenie kompetencji nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie pełnienia roli promotorów zdrowia.

g) Zwiększenie prestiżu nauczycieli prowadzących zajęcia aktywności fizycznej w kontekście znaczenia ich pracy dla kształtowania kompetencji zdrowotnych młodego pokolenia.

h) Zwiększenie kompetencji rodziców i opiekunów dzieci dotyczących wychowania do zdrowia.

 

Projekty realizowane w roku szkolnym 2021/2022 : PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021 (1)

PROJEKTY DOTYCHCZAS REALIZOWANE: