Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

1. UCZYMY, WSPIERAMY, POMAGAMY – PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH

Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych jest to projekt, którego celem jest podniesienie kompetencji uczniów wałbrzyskich 6 szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwała nauką zdalną Realizatorem projektu jest Gmina Wałbrzych.

2. SZKOLNE MŁODZIEŻOWE OŚRODKI KOSZYKÓWKI

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie „SMOK” to ogólnopolski projekt PZKOSZ i Ministerstwa Sportu. Unikalny projekt szkoleniowy koszykarskich ośrodków w oparciu o współpracę z klubami sportowymi, które w ostatnich  latach najlepiej szkoliły młodzież. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych i obejmuje szkoleniem chłopców z klas I-V.  Uczniowie są podzieleni na grupy wiekowe i biorą udział w dwóch połtoragodzinnych  treningach tygodniowo. W trakcie szkolenia opanowują podstawy gry w koszykówkę oraz zostaje zaszczepione im  zamiłowaniem do tej gry. Młodzi adepci basketu w trakcie szkolenia mają możliwość spotkać się z profesjonalnymi zawodnikami i doskonalić swoje umiejętności w lokalnych klubach sportowych.

3. SZKOLNY KLUB SPORTOWY

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 28w Wałbrzychu realizowany jest program SKS, który stwarza przestrzeń do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego .

Kółko sportowe motywuje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Zajęcia prowadzone w ramach Programu SKS odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupie 15 osobowej.

4. PROGRAM NAUKI ZACHOWANIA 

Program nauki zachowania jest ogólnopolskim programem profilaktycznym, którego celem jest zmniejszenie się prawdopodobieństwa rozwijania zachowań ryzykownych uczniów poprzez wzmacnianie ich poczucia wartości.

5. LEKCJE Z TEMIDĄ

Lekcje z Temidą jest to ogólnopolski projekt, którego celem jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości skierowanych do dzieci i młodzieży.

6. PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW „Jaś i Małgosia na tropie”

Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” jest ogólnopolskim projektem, którego celem jest opóźnienie wieku, w którym dzieci i młodzież sięgają po alkohol.

7. JA W PRZYSZŁOŚCI. JAK PLANOWAĆ SWOJĄ KARIERĘ?

Podczas zajęć uczniowie będą budować poczucie wpływu na własny sukces życiowy i zawodowy. Odkryją swoje predyspozycje i zainteresowania. Przeanalizują, nad którymi kompetencjami warto pracować już teraz, aby w przyszłości stać się jak najlepszym kandydatem na wymarzone stanowisko pracy.
Dzięki projektowi rozwiną umiejętność radzenia sobie z porażkami czy nadmiernymi oczekiwaniami, a także wzmocnią kompetencję uczenia się – kluczową zdolność w dynamicznie zmieniającym się świecie.

8. CZTERY PORY ROKU

Ogólnopolski projekt edukacyjny, którego głównym celem, jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczno- techniczne. Ważnym aspektem w projekcie jest kształtowanie postaw proekologicznych poprzez promowanie recyklingu, upcyklingu plastyczno- technicznego.

8. RAZEM PRZEZ ŚWIAT

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Razem przez świat” będzie podróżą od domu rodzinnego poprzez klasę (grupę), szkołę, swoją miejscowość, ojczysty kraj, aż do Europy. Celami projektu jest wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich zrozumienie. Inspirowanie uczniów do różnorakich działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.

9.  W POSZUKIWANIU PASJI

W poszukiwaniu pasji to projekt skierowany do młodzieży, która chce „Odnaleźć siebie” w czasach zdominowanych przez wirtualny świat. Projekt ma na celu zainteresowanie  młodych ludzi różnymi formami spędzania czasu wolego takimi jak : muzyka, plastyka, fotografia, sport.

10. AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

11. JUNIOR EDU-ŻYWIENIE

Ogólnopolski program Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia, którego głównym celem jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów. W pierwszym etapie zostaną przeprowadzone badania ankietowe i wywiady wśród dzieci, nauczycieli i rodziców. Ich celem będzie określenie poziomu wiedzy żywieniowej, zrozumienie potrzeb w tym zakresie oraz szukanie kierunków zmian w tych obszarach. Uzyskane wyniki badań i obserwacji umożliwią opracowanie oraz wdrożenie treści i form nauczania z zakresu żywienia, które będą dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych uczestników projektu. W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało program edukacji żywieniowej uczniów.

12. AKADEMIA DOBRYCH MANIER

Akademia Dobrych Manier jest to program, którego celem jest kształtowanie u dzieci nawyków kulturalnego zachowania.

13. OSEhero 2022/23

Celem projektu jest zbudowanie społeczności nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców.

Dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w Internecie.

14. WAŁBRZYSKIE ABC

Projekt ,,Wałbrzyskie ABC” w ramach programu ,,Moje miejsce na Ziemi” Fundacji Orlen. Prowadzony jest w klasach pierwszych w Bibliotece pod Atlantami. Projekt ma na celu zapoznać najmłodszych mieszkańców Wałbrzycha z jego historią i symbolami. Poprzez działania ma przybliżyć wałbrzyskim dzieciom   historię i przyrodę regionu, wprowadzić w regionalne dziedzictwo kulturowe, zapoznać z najważniejszymi symbolami i legendami naszego miasta. Na projekt składa się cykl warsztatów o tematyce regionalnej. Ważnym elementem zajęć są puzzle – kostki, przedstawiające obrazki z najważniejszymi symbolami naszego miasta: węgiel, źródełko, stokrotka, Moofie, wieża na Borowej, dąb.

PROJEKTY DOTYCHCZAS REALIZOWANE: