Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

1. SZCZĘŚLIWA  TRZYNASTKA – NAUCZANIE EKSPERYMENTALNE W 13 PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W WAŁBRZYCHU 

2. SZKOLNE MŁODZIEŻOWE OŚRODKI KOSZYKÓWKI

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie „SMOK” to ogólnopolski projekt PZKOSZ i Ministerstwa Sportu. Unikalny projekt szkoleniowy koszykarskich ośrodków w oparciu o współpracę z klubami sportowymi, które w ostatnich  latach najlepiej szkoliły młodzież. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych i obejmuje szkoleniem chłopców z klas I-V.  Uczniowie są podzieleni na grupy wiekowe i biorą udział w dwóch połtoragodzinnych  treningach tygodniowo. W trakcie szkolenia opanowują podstawy gry w koszykówkę oraz zostaje zaszczepione im  zamiłowaniem do tej gry. Młodzi adepci basketu w trakcie szkolenia mają możliwość spotkać się z profesjonalnymi zawodnikami i doskonalić swoje umiejętności w lokalnych klubach sportowych.

3. SZKOLNY KLUB SPORTOWY

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 28w Wałbrzychu realizowany jest program SKS, który stwarza przestrzeń do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego .

Kółko sportowe motywuje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Zajęcia prowadzone w ramach Programu SKS odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupie 15 osobowej.

4. AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

 

5. Pho3nix Active School

Pho3nix Foundation to organizacja społeczna prowadząca szereg inicjatyw edukacyjnych i społecznych, których celem jest popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto na całym świecie wspiera najbardziej uzdolnione sportowo dzieci, dla których ograniczenia materialne są główną barierą w realizacji marzeń i mistrzowskiej kariery.

Celem fundacji jest stworzenie globalnego systemu profesjonalnego wspierania najbardziej utalentowanych sportowo dzieci, niezależnie od barier związanych z ich sytuacją materialną, społeczną i miejscem zamieszkania.

Pho3nix Foundation jest przedsięwzięciem non profit i nie czerpie żadnych korzyści finansowych na żadnym etapie kariery swoich podopiecznych.

W ramach działań Fundacji Pho3nix na rzecz rozwoju sportu wśród uczniów, PSP28 w Wałrzychu dołączyła do udziału w projekcie Pho3nix Active School – akcji pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOL), która składa się ze sportowych wyzwań podczas których uczniowie będą wygrywali nagrody rzeczowe dla siebie oraz finansowe dla swojej szkoły.

 

 

6. Ogólnopolski projekt Wspólne kroki w Cyberświecie . 

Głównym celem programu profilaktycznego jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Zajęcia zostaną poświęcone zatem nie tylko zagadnieniom związanym z zasadami bezpiecznego i rozważnego używania mediów elektronicznych, ale i rozwijaniu ważnych umiejętności dzieci, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami.

7. Międzynarodowy projekt edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne” – głównymi celami projektu jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne oraz inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastyczne- Uzyskanie Certyfikatów dla grup świetlicowych

8. Europejski Tydzień Kodowania

Europejski Tydzień Kodowania – kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży i dorosłym sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających

Efekt: Poznanie przez uczniów podstawowych zasad związanych z kodowaniem i programowaniem

9. Szkoła do hymnu

Szkoła do hymnu – inicjatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej Edukacji oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych

10. Szkoła Pamięta

30.10.20 r. upamiętniona została na stronie szkoły postać Józefa Wiłkomirskiego. Został przeprowadzony konkurs szkolny „Order im. Józefa Wiłkomirskiego”.

11. Ogólnopolski projekt „Z ekologią na Ty”

Zadaniem projektu jest doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego, doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych, kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

12. Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

Projekt ma na celu kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób, integrację zespołu klasowego, współpracę nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. Ponadto celem projektu jest również wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość oraz tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

13. Wychowanie przez czytanie

Celem projektu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Na zajęciach prowadzonych przez wychowawcę oraz nauczyciela religii  uczniowie zapoznają się z uniwersalnymi wartościami moralnymi poprzez lekturę opowiadań uznanych polskich autorów ze zbioru Gorzka czekolada t. 1 i 2. Następnie piątoklasiści omówią istotę poszczególnych wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, odwaga cywilna, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość czy mądrość  oraz skutki jej stosowania bądź zaniechania w życiu. Ostatnim etapem Programu Wychowanie przez Czytanie będzie stworzenie przez uczniów krótkich prezentacji multimedialnych na temat wybranej przez siebie wartości moralnej.

      

14. Ose hero

Celem projektu jest zbudowanie społeczności nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców. Dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w internecie.

15. Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Celem  projektu jest tworzenie wspólnoty szkół, dla których ważne jest zachowanie równowagi między światem cyfrowym i światem rzeczywistym. Zapewnienie owej równowagi pozytywnie wpływać będzie nie tylko na sam proces edukacji, ale przede wszystkim na relacje między wszystkim przedstawicielami społeczności szkolnej.

16. Czytam, bo lubię

Głównym założeniem projektu jest uaktywnianie dzieci do działań z książką. Cele realizowanego projektu to:

  • promowanie czytelnictwa wśród dzieci;
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości.

W ramach realizacji projektu klasy II wezmą udział w działaniach takich jak: włączenie się do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, Mikołajkowe Czytanie Wrażeniowe, Czytanie na trawie, akcja : Z książką w plecaku, wyjścia do Biblioteki pod Atlantami, Czytanie na dywanie bajek terapeutycznych, W ciszy z książką.

17. Pokochaj ciszę

Celem projektu jest przedstawienie uczniom źródeł hałasu, uświadomienie jego szkodliwości dla zdrowia oraz opracowanie sposobów unikania i zapobiegania sytuacji tworzących nadmierne obciążanie hałasem.
W ramach projektu  uczniowie klas II będą uczestniczyć w szeregu działań mających na celu upowszechnianie ciszy jako zasady kształtowania kultury zachowania:

• uświadomienie uczniom konieczności ograniczenia hałasu na przerwach

• wdrażanie dzieci do uczestniczenia w zabawach wyciszających

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie.

 

PROJEKTY DOTYCHCZAS REALIZOWANE: