Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

1. SZCZĘŚLIWA  TRZYNASTKA – NAUCZANIE EKSPERYMENTALNE W 13 PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W WAŁBRZYCHU 

2. SZKOLNE MŁODZIEŻOWE OŚRODKI KOSZYKÓWKI

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie „SMOK” to ogólnopolski projekt PZKOSZ i Ministerstwa Sportu. Unikalny projekt szkoleniowy koszykarskich ośrodków w oparciu o współpracę z klubami sportowymi, które w ostatnich  latach najlepiej szkoliły młodzież. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych i obejmuje szkoleniem chłopców z klas I-V.  Uczniowie są podzieleni na grupy wiekowe i biorą udział w dwóch połtoragodzinnych  treningach tygodniowo. W trakcie szkolenia opanowują podstawy gry w koszykówkę oraz zostaje zaszczepione im  zamiłowaniem do tej gry. Młodzi adepci basketu w trakcie szkolenia mają możliwość spotkać się z profesjonalnymi zawodnikami i doskonalić swoje umiejętności w lokalnych klubach sportowych.

3. SZKOLNY KLUB SPORTOWY

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 28w Wałbrzychu realizowany jest program SKS, który stwarza przestrzeń do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego .

Kółko sportowe motywuje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Zajęcia prowadzone w ramach Programu SKS odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupie 15 osobowej.

4. AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla szkół podstawowych klas 1-3 poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś realizowany w roku szkolnym 2020/21.

Jego celem była proekologiczna edukacja dzieci już od najmłodszych lat oraz troska o środowisko naturalne, poznanie podstawowych zasad ekologii, dowiedzenie się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa.

6. Pho3nix Active School

Pho3nix Foundation to organizacja społeczna prowadząca szereg inicjatyw edukacyjnych i społecznych, których celem jest popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto na całym świecie wspiera najbardziej uzdolnione sportowo dzieci, dla których ograniczenia materialne są główną barierą w realizacji marzeń i mistrzowskiej kariery.

Celem fundacji jest stworzenie globalnego systemu profesjonalnego wspierania najbardziej utalentowanych sportowo dzieci, niezależnie od barier związanych z ich sytuacją materialną, społeczną i miejscem zamieszkania.

Pho3nix Foundation jest przedsięwzięciem non profit i nie czerpie żadnych korzyści finansowych na żadnym etapie kariery swoich podopiecznych.

W ramach działań Fundacji Pho3nix na rzecz rozwoju sportu wśród uczniów, PSP28 w Wałrzychu dołączyła do udziału w projekcie Pho3nix Active School – akcji pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOL), która składa się ze sportowych wyzwań podczas których uczniowie będą wygrywali nagrody rzeczowe dla siebie oraz finansowe dla swojej szkoły.

 

 

 

7. Ogólnopolski projekt Wspólne kroki w Cyberświecie . 

Głównym celem programu profilaktycznego jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Zajęcia zostaną poświęcone zatem nie tylko zagadnieniom związanym z zasadami bezpiecznego i rozważnego używania mediów elektronicznych, ale i rozwijaniu ważnych umiejętności dzieci, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami.

 

8. Międzynarodowy projekt edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne” – głównymi celami projektu jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne oraz inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastyczne- Uzyskanie Certyfikatów dla grup świetlicowych

 

9. Program edukacyjny „Mamo, tato, nie pal przy mnie, proszę”

Program realizowany w kl.1 – 3 ma charakter profilaktyczny i ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy – klasy I – III

Efekt: Wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy

10. Projekt własny  „Z książką w plecaku”

Projekt własny  „Z książką w plecaku” – działania mające na celu propagowanie wśród dzieci czytelnictwa, zachęcanie do zabierania książek na wycieczki i wakacje, stworzenie rankingu książek do plecaka. W ramach realizacji projektu odbyły się dwa wyjścia do Biblioteki pod Atlantami, czytanie dzieciom  na teamsie przez aktorkę a w bibliotece szkolnej przez panią Dyrektor, czytanie na trawie w parku – klasy I – III

Efekt: Uczniowie dowiedzieli się, że czytać można nie tylko w domu, ale w każdym dowolnym miejscu. Zostali zachęceni do czytania

11. Akademia Dobrych Manier

Akademia Dobrych Manier – nauka zasad dobrego wychowania i zachowania w rożnych sytuacjach – pisanie życzeń, zasady kulturalnej rozmowy, sztuka dzielenia się z innymi, zwroty grzecznościowe, estetyka pisma, składanie życzeń, sposób siedzenia przy stole, posługiwanie się sztućcami, estetyka jedzenia, przyjmowanie gości i prezentów, konieczność mówienia prawdy, korespondencja mailowa, sms – owa, życzliwość na co dzień, radzenie sobie z uczuciami, zachowanie się w miejscu publicznym, wręczanie kwiatów, pomoc w rodzinie. Klasy III

Efekt: Obserwując postawy uczniów, na co dzień dało się zauważyć częste stosowanie zwrotów grzecznościowych.

12. Od grosika do złotówki

Od grosika do złotówki – program wprowadzający dzieci w tematy związane z przedsiębiorczością – poznanie różnych sposobów oszczędzania pieniędzy oraz bezpieczne lokowanie pieniędzy, jak racjonalnie wydawać pieniądze, w jaki sposób wydawać pieniądze nie ulegając wpływom reklam. Klasy III

Efekt: Uczniowie poznali tajniki ekonomii i finansów, wiele terminów związanych z w/w dziedzinami,  sposoby samodzielnego zarabiania pieniędzy, oszczędzania w różnych dziedzinach codziennego życia, planowania wydatków oraz racjonalnego wydawania pieniędzy.

13. Europejski Tydzień Kodowania

Europejski Tydzień Kodowania – kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży i dorosłym sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających

Efekt: Poznanie przez uczniów podstawowych zasad związanych z kodowaniem i programowaniem

14. Szkoła do hymnu

Szkoła do hymnu – inicjatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej Edukacji oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych

15. Projekt MEN „Razem na święta”

Projekt MEN „Razem na święta” – celem jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

Efekt:  wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi i przekazanie ich podopiecznym Domu Seniora

16. Lekcje z Temidą

„Lekcje z Temidą” to nieodpłatny program edukacyjny, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem programu jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Ponadto program obejmuje informacje z zakresu prawa konsumenckiego oraz cyberbezpieczeństwa. Klasy VIII

Efekt: Podniesienie świadomości prawnej wśród uczniów klas VIII

17. Mój R.egion jest O.K.

Projekt dotyczył udokumentowania w postaci kroniki najciekawszych miejsc w regionie wałbrzyskim przede wszystkim pod względem historycznym. Projekt miał na celu skłonienie uczniów do zainteresowania się historią regionu oraz pobudzenie ich aktywności turystycznej. Wśród uczniów, którzy zrealizowali ten projekt do końca była Aleksandra Bączek z 8b – klasy VIII

Efekt: Zainteresowanie uczniów historią regionu, pobudzenie aktywności turystycznej

18. Śladami patrona mojej szkoły

Projekt polegał na odwiedzeniu miejsc związanych z Janem Pawłem II, czyli miejsc pielgrzymek JPII, jego wycieczek turystycznych, miejsc gdzie znajdują się relikwie papieża lub miejsc, które upamiętniają JPII, czyli szkoły, ulice, place, pomniki itp. Udział w tym projekcie miał na celu skłonienie uczniów do poznania postaci Jana Pawła II nie tylko jako Polaka Papieża, ale też człowieka aktywnego, który uwielbiał wędrować np. po górach.

Uczennicą, która w pełni zrealizowała ten projekt to Aleksandra Wilczyńska z klasy 8a– Klasy VIII

Efekt: Poznanie Jana Pawła II jako człowieka aktywnego

19. Finansoaktywni. Misja: Podatki. To się opłaca organizowany przez Ministerstwo Finansów

Efekt: Uczniowie dowiedzieli się na czym polega właściwe gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.

20. Bieg po zdrowie

Efekt: Uczniowie poznali skład dymu tytoniowego, wpływ biernego palenia na organizm człowieka. Obliczali straty finansowe powodowane zakupem wyrobów tytoniowych. Wskazywali zalety niepalenia. Uczyli się w asertywny sposób odmawiać Projekt zakończył się sesją plakatową stworzoną przez uczniów.

21. Znajdź Właściwe Rozwiązanie

Efekt: Uczniowie z dużym zainteresowaniem zajmowali się tematem, mając już pierwsze doświadczenia z paleniem papierosów. Zostali zaznajomieni ze składem dymu tytoniowego (chemia), wpływem na funkcjonowanie organizmu (biologia). Doskonalili umiejętność odmawiania (zajęcia z wychowawcą)

22. Pod biało-czerwoną

Projekt realizowany pod patronatem premiera. Zakładał sfinansowanie przez rząd RP zakupu masztów i flag w każdej z gmin, której mieszkańcy dołącza do projektu.

23. Szkoła Pamięta

30.10.20 r. upamiętniona została na stronie szkoły postać Józefa Wiłkomirskiego. Został przeprowadzony konkurs szkolny „Order im. Józefa Wiłkomirskiego”.

24. Ogólnopolski projekt „Z ekologią na Ty”

Zadaniem projektu jest doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego, doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych, kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

25. Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

Projekt ma na celu kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób, integrację zespołu klasowego, współpracę nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu. Ponadto celem projektu jest również wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość oraz tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

26. Wychowanie przez czytanie

Celem projektu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Na zajęciach prowadzonych przez wychowawcę oraz nauczyciela religii  uczniowie zapoznają się z uniwersalnymi wartościami moralnymi poprzez lekturę opowiadań uznanych polskich autorów ze zbioru Gorzka czekolada t. 1 i 2. Następnie piątoklasiści omówią istotę poszczególnych wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, odwaga cywilna, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość czy mądrość  oraz skutki jej stosowania bądź zaniechania w życiu. Ostatnim etapem Programu Wychowanie przez Czytanie będzie stworzenie przez uczniów krótkich prezentacji multimedialnych na temat wybranej przez siebie wartości moralnej.

27. Ose hero

Celem projektu jest zbudowanie społeczności nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którzy wyposażeni przez ekspertów OSE w wiedzę i narzędzia będą przewodnikami po cyfrowym świecie dla uczniów, innych nauczycieli i rodziców. Dzięki projektowi OSEhero zwiększy się świadomość dotycząca cyberzagrożeń w szkołach oraz umiejętność bezpiecznego korzystania z internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w internecie.

 

28. Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Celem  projektu jest tworzenie wspólnoty szkół, dla których ważne jest zachowanie równowagi między światem cyfrowym i światem rzeczywistym. Zapewnienie owej równowagi pozytywnie wpływać będzie nie tylko na sam proces edukacji, ale przede wszystkim na relacje między wszystkim przedstawicielami społeczności szkolnej.

29. Czytam, bo lubię

Głównym założeniem projektu jest uaktywnianie dzieci do działań z książką. Cele realizowanego projektu to:

  • promowanie czytelnictwa wśród dzieci;
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości.

W ramach realizacji projektu klasy II wezmą udział w działaniach takich jak: włączenie się do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, Mikołajkowe Czytanie Wrażeniowe, Czytanie na trawie, akcja : Z książką w plecaku, wyjścia do Biblioteki pod Atlantami, Czytanie na dywanie bajek terapeutycznych, W ciszy z książką.

30. Pokochaj ciszę

Celem projektu jest przedstawienie uczniom źródeł hałasu, uświadomienie jego szkodliwości dla zdrowia oraz opracowanie sposobów unikania i zapobiegania sytuacji tworzących nadmierne obciążanie hałasem.
W ramach projektu  uczniowie klas II będą uczestniczyć w szeregu działań mających na celu upowszechnianie ciszy jako zasady kształtowania kultury zachowania:

• uświadomienie uczniom konieczności ograniczenia hałasu na przerwach

• wdrażanie dzieci do uczestniczenia w zabawach wyciszających

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie.

PROJEKTY DOTYCHCZAS REALIZOWANE: