Dyrekcja

D Y R E K T O R   S Z K O Ł Y
mgr Urszula Karnasiewicz
 

 

 

 

 

 

ZASTĘPCA   DYREKTORA
mgr Natalia Szwan – Zarzycka