Uczeń zdolny

„Zostaliście wyposażeni w wielorakie dary i talenty…
Odkrywajcie w sobie te zdolności, cieszcie się nimi i rozwijajcie je.
Niech owocują w waszych rodzinach, szkołach i środowiskach…”
Jan Paweł II

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 od 2011 roku należy do
Sieci Szkół Odkrywców Talentów.

Praca z uczniem zdolnym to:

– dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb, predyspozycji i uzdolnień

– indywidualizowanie i różnicowanie pracy na lekcji i podczas zajęć pozalekcyjnych

– motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, turniejach, obozach naukowych

 

W roku szkolnym 2020/21  praca z  uczniem zdolnym w dużej części przebiegała online  ze względu na zdalne nauczanie.

Uczniowie rozwijali swoje uzdolnienia i zainteresowania na lekcjach,  zajęciach pozalekcyjnych,

w ramach realizacji  projektów edukacyjnych  i uczestniczenia w realizacji programów.

Wiele z nich  w czasie zdalnej nauki prowadzone były online.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone z uczniami online w czasie nauki zdalnej:

– koło fizyczne dla zdolnych uczniów klas 7-8 ,

– dodatkowe spotkania dla uczniów zaangażowanych do  udziału w realizację programu naukowego V edycji ,, Być jak Ignacy” pod hasłem „Nauka to przyszłość” .

– kółko biologiczne, biologiczno – ekologiczne, chemiczne

– warsztaty szachowe kl. 4 – 8

– warsztaty matematyczne kl. 4 – 7

– Spotkania nie odbywające  się cyklicznie, tylko po ustaleniu – kiedy uczniowie mają czas się spotkać np.  spotkania przygotowujące uczniów do Turnieju Debat Oksfordzkich

– Warsztaty z języka angielskiego dla klasy 8  przygotowujące do egzaminu

– zajęcia plastyczne kl. 3

Zajęcia prowadzone  w czasie nauki stacjonarnej dla klas 1 – 3:

artystyczne –   plastyczne, teatralne, muzyczne (chór oraz zespół wokalno – instrumentalny)

warsztaty matematyczne

warsztaty szachowe,

sportowe: SKS

zajęcia czytania fotograficznego

 

Niektóre  zajęcia  ze względu na swoją specyfikę,  zostały zawieszone  w czasie zdalnej nauki (dotyczy to szczególnie uczniów klas młodszych,)

 • Uczniowie korzystali również z dodatkowych konsultacji indywidualnych w wyznaczonym czasie po lekcjach w szkole  lub na platformie teams
 • Na zajęciach lekcyjnych oraz dodatkowych nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem zdolnym.    Nauczyciele wspierają uzdolnienia i zainteresowania  pracując różnorodnymi, ciekawymi metodami,  angażując uczniów do udziału w konkursach i do realizacji projektów, wskazując  dodatkowe zadania, proponując przygotowanie i prowadzenie lekcji,

Przykłady ciekawych form, metod i sposobów pracy  wspierających uzdolnienia i zainteresowania uczniów:

 Realizacje projektów edukacyjnych:

„Szczęśliwa 13” – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach w Wałbrzychu, w ramach tego projektu nauczyciele prowadzą szereg zajęć dodatkowych, uczniowie doświadczają, obserwują i eksperymentują, poznają zagadnienia wykraczające poza podstawę programową.

  „Przystań s sieci” dotyczącym odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W ramach projektu uczniowie kl. 8 i nauczyciele uczestniczyli w kursach:

Cyfrowe ślady i reputacja online

Fake news, teorie spiskowe, manipulacje w sieci

Nielegalne i szkodliwe treści w internecie

Prywatność w cyfrowym świecie

Nauczyciel prowadzący  uczestniczył  w Konferencji „Przystań w sieci. Jak pomóc uczniom w bezpiecznym korzystaniu z internetu” , których  Organizatorem był : Nask, Unicef

Zorganizowanie Tygodnia Światowego Korzystania z Internetu – uczniowie wykonali prezentacje, plakaty, układali rymowanki. Uczennica klasy 8 przeprowadziła warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu w klasach 1-3

– realizacja programu  naukowego V edycji ,, Być jak Ignacy” pod hasłem „Nauka to przyszłość” .zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach, jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Zagadnienia oraz materiały do zajęć były udostępniane przez nauczyciela podczas lekcji fizyki aby wzbogacić lekcje, zaciekawić uczniów nauką, techniką. Uczniowie realizujący program zbierali punkty po zalogowaniu się na platformie rozwiązując testy, wykonując zadania na czas, grając w gry edukacyjne po wysłuchaniu interaktywnych prezentacji, filmów.

– Tygodniowy projekt czytelniczy „Z książką w plecaku”  w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom dla klas 1-3 – uczniowie tworzyli klasowe rankingi ulubionych książek, wyszli z książką w plecaku na „Czytanie na trawie”, starsi uczniowie, Pani Dyrektor, P. A. Cegielska, aktorka  czytali pierwszakom fragmenty książek, uczniowie poznali historię wałbrzyskiej Biblioteki pod Atlantami i zwiedzali jej wszystkie działy.

Inne formy i metody pracy z uczniem zdolnym:

– Konsultacje z uczniami tworzącymi prezentacje multimedialne oraz filmy instruktażowe dotyczące pierwszej pomocy.

–  Uczniowie zdolni przygotowują i przedstawiają przed klasą prezentacje w języku angielskim na wybrany przez siebie temat

– Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji lub jej fragmentów  przez uczniów zdolnych  np. j. angielski przygotowanie i przeprowadzenie lekcji w klasie 5b przez ucznia klasy 8b, uczeń klasy 7 i uczennica kl. 6 czytali pierwszakom w ramach Cała Polska…, uczennica klasy 8a przeprowadzała u pierwszaków lekcję „Beżpiecznie w internecie”.

 • gry i zabawy logiczne rozwijające myślenie matematyczne, a także tworzenie własnych gier matematycznych
 • Na zajęciach fizyki dodatkowe zadania dla chętnych, motywujące do samodzielnego wykonywania eksperymentów, poszukiwania wiedzy praca indywidualna, grupowa, rozwiazywanie zadań, quizy, zadania różnej aktywności, spotkania z ekspertami
 • Pokaz Talentów, Pasji i Zainteresowań w klasach na platformie teams w klasach 4-8, w klasach -3 stacjonarnie. Każdy uczeń szkoły ma okazję zaprezentować swoje osiągnięcia, nawet te poza szkolne, pokazać swoim kolegom zdobyte puchary, medale i  zaprezentować swoje umiejętności.
 • Na zajęciach teatralnych uczniowie współtworzą scenariusze krótkich etiud i dłuższych sztuk teatralnych, nagrywają próby tekstu scenicznego oraz cały spektakl, wspólnie wybierają formę danego spektaklu, tworzą rekwizyty, scenografię. Biorą udział w dyskusjach nad danym spektaklem.
 • Nauczyciele prowadzą szereg działań przygotowując uczniów do konkursów na zajęciach dodatkowych, kierując samokształceniem ucznia oraz w czasie konsultacji:

– przygotowanie uczniów oraz udział w przedstawieniu anglojęzycznym online pt „Sherlock Holmes – Two cases to solve” zorganizowanym przez The Bear Educational Theatre.

–  Przygotowanie uczniów oraz udział w lekcji BBC na żywo – Big Live Lesson – Sports in the Lake District

– Prowadzenie spotkań on- line z uczniami uzdolnionymi krasomówczo   przygotowujące do Turnieju Debat Oksfordzkich z zastosowaniem – metody zajęć praktycznych, „burza mózgów” – szczególnie podczas poszukiwania argumentacji „za i przeciw” tezie, pogadanki heurystycznej, wykładu.

– zorganizowanie przez nauczycielkę fizyki etapu szkolnego sesji wiosennej ogólnopolskiego konkursu z fizyki ,, Olimpus” oraz przygotowanie uczniów do udziału w tym konkursie

 

Uczniowie rozwijali zainteresowania uczestnicząc w wycieczkach dydaktycznych . Były to wyjścia poza teren szkoły, a w czasie zdalnej edukacji, wycieczki online.

Wycieczki edukacyjne związane z wyjściem uczniów poza szkołę:

 • wycieczka dydaktyczna z przewodnikiem „Szlakiem Starego Grodu”
 • wyjście do Palmiarni „Śladami księżnej Daisy- Pani na Książu i Pszczynie”.
 • Dwa wyjścia w ramach Koła Regionalnego: udział w akcji „Wspólne sprzątanie Wzgórza Gedymina” oraz wycieczka do Starego Książa
 • Expolora Park
 • Park Sobieskiego – lekcje przyrodnicze
 • Biblioteka pod Atlantami – poznanie historii biblioteki, zwiedzanie poszczególnych sal i działów
 • Muzeum Okręgowe w Wałbrzychu – zajęcia artystyczne (plastyczne, zwiedzanie muzeum
 • wycieczka (na żywo) na zajęcia edukacyjne „Zamkowe opowieści” do Zamku Książ i palmiarni

 

Wycieczki, wydarzenia online:

 • wycieczka on-line do Zamku Królewskiego w Warszawie w związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja
 • wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w związku z akcją społeczno- edukacyjną „Żonkile”
 • Muzeum Powstania Warszawskiego, ninateka – wywiad z Tomaszem Bagińskim,
 • lekcja on-line w Bibliotece pod Atlantami „Opowieści młodych buntowniczek” w ramach obchodów Roku Kobiet w Wałbrzychu
 • Udział w przedstawieniu anglojęzycznym online pt „Sherlock Holmes – Two cases to solve” zorganizowanym przez The Bear Educational Theatre.Gra terenowa „W drodze do wiedzy”.
 • Zespół wspierania uzdolnień sporządził coroczny raport Szkoły Odkrywców Talentów (formatkę) do ORE
 • Na stronie internetowej szkoły w zakładce OSIĄGNIĘCIA można znaleźć informacje o wszystkich  konkursach, w których  uczniowie PSP 28 osiągnęli sukcesy w roku szkolnym 2020/21.