Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ⇐ plik pdf

Deklaracja dostępności
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2004-09-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-09

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.um.walbrzych.pl spełnia wymagania w 99,09%.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę.

Dodatkowe informacje oraz wykorzystanie klawiatury

Strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i w różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „Tab” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy „Shift”+„Tab” cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając „Enter” nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Robert Czajkowski, szkola28@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 842 36 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś elementu strony. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą część strony internetowej (podstronę, zakładkę) chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

(I) Budynek, wejścia i ciągi komunikacyjne.
(1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu mieści się w trzykondygnacyjnym budynku przy al. Wyzwolenia 43. Budynek jest wyraźnie oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w widocznym miejscu. Budynek jest obiektem zabytkowym, nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
(2) Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od strony alei Wyzwolenia ze schodami wyposażonymi w poręcze.
(3) Do budynku prowadzą dodatkowe dwa wejścia: po prawej stronie budynku – prowadzą do niego schody bez poręczy oraz wejście od podwórka szkolnego, które jest wyposażone w pochylnię z kostki brukowej.
(4) W budynku na każdym poziomie (przyziemie, parter, I i II piętro) znajduje się korytarz, do którego prowadzą schody.
(5) W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, windy).
(6) W szkole na parterze znajduje się wizualna informacja rozkładu pomieszczeń w budynku.
(7) Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi na parterze budynku.
(8) W przypadku osób ze szczególnymi potrzebami (wynikającymi z niepełnosprawności) pracownik sekretariatu schodzi do petenta po zawiadomieniu przez pracownika portierni o konieczności obsługi petenta z niepełnosprawnością ruchową – obsługa następuje w pomieszczeniu portierni lub w innym pomieszczeniu.
(II) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych
Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
(III) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
(IV) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.