Bezpieczny Internet

Polityka Bezpieczeństwa Internetowego

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 Jana Pawła II w Wałbrzychu

 

Polityka Bezpieczeństwa Internetowego to działania profilaktyczne podejmowane w  szkole, które mają na celu, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z nowych technologii oraz zapobieganie cyberprzemocy wśród uczniów.

W Internecie oprócz wielu wartościowych rzeczy, dzieci mogą znaleźć tam także treści, z którymi kontakt jest dla nich niebezpieczny i szkodliwy. Ważną formą przeciwdziałania niebezpieczeństwom i zagrożeniom ze strony Internetu, jest posiadanie rzetelnej wiedzy. Szkoła powinna zatem, we współpracy z rodzicami, przygotować uczniów do bezpiecznego życia w „globalnym społeczeństwie informacji”. W związku z tym podejmuje szereg działań skierowanych do uczniów, rodziców  i nauczycieli.

 

Cele:

 • Uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom możliwych zastosowań Internetu oraz zagrożeń wynikających z jego użytkowania.
 • Uczenie zasad odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z Internetu
 • Stosowanie zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych stron internetowych.
 • Zapoznanie dzieci, rodziców i nauczycieli z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Rozumienia konsekwencji ryzykownych działań w siec Internet.

 

Sposoby osiągania celów:

 • wprowadzenie działań profilaktycznych w szkole, uświadamiających uczniom nauczycielom, rodzicom, zasady korzystania i zagrożenia płynące z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych – każdego roku w planie pracy szkoły umieszczone zostaną konkretne działania związane z bezpieczeństwem internetowym dzieci;
 • podejmowanie interwencji w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia cyberprzemocy;

 

W Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu znajdują się zapisy związane z bezpieczeństwem internetowym:

§16

Szkoła realizuje cele i zadania w następujący sposób:

10) organizuje opiekę nad uczniami w trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, przerw, wyjść i wycieczek, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny, w tym zapewniając bezpieczeństwo uczniów przed internetowymi treściami mogącymi stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,

§57.3

Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom należy:

1) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów i procedur, zasad dotyczących

bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią,

2) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów i rodziców, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,

3) niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,

13) zapoznanie uczniów z regulaminami pomieszczeń, szczególnie tych o zwiększonym ryzyku (np. pracownia komputerowa)

§67

Uczeń jest zobowiązany do:

12) przestrzegania obowiązujących w szkole warunków korzystania z telefonów komórkowych oraz nie przynoszenia do szkoły urządzeń elektronicznych,

18) poznania i przestrzegania ustanowionych norm szkolnych oraz obowiązków zawartych w statucie szkoły, regulaminach i procedurach szkolnych.

 

Nauczyciele PSP nr 28 im. Jana Pawła II biorą udział w pracach Zespołu do spraw Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha.

 

Działania skierowane do uczniów:

 1. Zajęcia warsztatowe, szkolenia, lekcje wychowawcze, pogadanki, filmy n/t właściwego wykorzystywania Internetu – co najmniej raz w ciągu roku szkolnego;
 2. Konkursy plastyczne i wiedzy dot. bezpieczeństwa w cybeprzestrzeni- co najmniej raz w ciągu roku szkolnego;
 3. Organizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu – raz w ciągu roku szkolnego;
 4. Organizowanie spotkań profilaktycznych ze specjalistami – raz w ciągu roku szkolnego;
 5. Zapoznanie z prawnymi konsekwencjami niewłaściwego korzystania z Internetu – raz w ciągu roku szkolnego;
 6. Uświadomienie konieczności zgłaszania osobom dorosłym informacji o przejawach przemocy w sieci – co najmniej raz w ciągu roku szkolnego;

 

Działania skierowane do nauczycieli:

 1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z założeniami programu polityki bezpieczeństwa internetowego – przydział zadań, ustalenie odpowiedzialnych za ich wykonanie – wrzesień;
 2. Poruszanie tematyki bezpieczeństwa dzieci w sieci, oraz włączania tej problematyki do realizowanych zajęć z wychowawcą – co najmniej raz w semestrze;
 3. Zdecydowana i natychmiastowa interwencja w przypadku zauważenia lub zgłoszenia cyberprzemocy – w miarę potrzeby, na bieżąco;
 4. Aktualizowanie i korzystanie z programu program do filtrowania niebezpiecznych treści i ochrony dziecka w Internecie w pracowni komputerowej;
 5. Opracowanie i przeprowadzenie ankiet diagnozujących wymienione w programie problemy – raz w ciągu roku szkolnego , a w razie potrzeby podejmowanie działań naprawczych – na bieżąco;

 

Działania skierowane do rodziców:

 1. Organizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych dotyczących tematu bezpieczeństwa internetowego w szkole i poza nią – co najmniej raz w roku szkolnym;
 2. Uświadomienie rodzicom potrzeby kontroli dostępu do Internetu na różnych nośnikach elektronicznych używanych przez ich dzieci i przekazywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa internetowego przez MobiDziennik oraz w formie ulotek – co najmniej raz w semestrze;
 3. Zapoznanie ze stronami pomocowymi i promującymi bezpieczny Internet (np. dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl, www.safeinternet.pl )– raz w roku szkolnym;
 4. Aktywne włączanie rodziców we wszystkie działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę – na bieżąco;
 5. Zapoznanie z procedurami postępowania wobec sprawców stosowania cyberprzemocy – raz w ciągu roku szkolnego podczas zebrania z rodzicami;

 

Reagowanie na zagrożenia w sieci Internet

 1. Cyberprzemoc

Cyberprzemoc to takie zachowanie, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka, np.

 • ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś za pomocą Internetu;
 • podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, wiadomościach e-mail, lub komunikatorach;
 • włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu społecznościowym lub komunikatorze);
 • publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć, informacji, które kogoś ośmieszają;
 1. Niebezpieczne kontakty

Niebezpieczne kontakty to kolejne z zagrożeń internetowych, na które warto szczególnie uważać. Chodzi tu o osoby, które kontaktując się przez komunikator, czat, e-mail, portal społecznościowy czy inną aplikację mogą mieć złe intencje.

W przypadku znajomości z sieci warto zachować szczególną ostrożność, gdyż nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie.

 1. Szkodliwe treści

Do szkodliwych treści zaliczają się różnego rodzaju artykuły, fora internetowe, zdjęcia lub filmy mające charakter przemocowy, pornograficzny, nawołujący do nietolerancji wobec ludzi innej rasy, narodowości lub wyznania.

 

Wskazówki dla uczniów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie

 • Powiedz o tym zaufanej osobie – rodzicom, nauczycielowi lub innej osobie dorosłej, do której masz zaufanie, z ich pomocą będzie Ci łatwiej poradzić sobie z tą sytuacją. Możesz też zgłosić zdarzenie online lub telefonicznie kontakt: helpline.org.pl, numer telefonu 800 100 100 (jest to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla osób, które potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych między innymi cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami).
 • Postaraj nie kontaktować się ze sprawcą cyberprzemocy, nie odpowiadaj na jego zaczepki – dzięki temu unikniesz prowokowania go do dalszych działań.
 • Zachowaj wszystkie dowody cyberprzemocy – np. sms-y, e-maile, rozmowy na czatach lub komunikatorach.
 • Jeżeli ktoś dokucza Ci na jakiejś stronie internetowej zrób i zapisz zrzutu ekranu.
 • Nie podawaj nieznajomym swoich danych osobowych (numer telefonu, adres, numer komunikatora, adres e-mailowy).
 • Posługuj się Nickiem – nie podawaj prawdziwego imienia i nazwiska.
 • Zachowaj korespondencję z „podejrzaną” osobą.

 

Jeśli stosujesz cyberprzemoc, rozpowszechniasz szkodliwe treści – pamiętaj!

 • Szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy.
 • W sieci nigdy nie jesteś anonimowy w stu procentach – zawsze pozostaje ślad każdej działalności.
 • Każdy poszkodowany może zgłosić zdarzenie na policję i wystąpić z prywatnym aktem oskarżenia.
 • Nie jesteś bezkarny!

 

Postępowanie nauczycieli w sytuacji ujawnienia w szkole zjawiska cyberprzemocy

 1. W przypadku, gdy nauczyciel zostanie poinformowany o cyberprzemocy, bezzwłocznie zgłasza o zajściu wychowawcy ucznia, który jest sprawcą.
 2. Nauczyciel odnotowuje zajście w karcie agresji z dokładnym określeniem rodzaju agresji (cyberprzemoc) i czytelnie podpisuje (karta agresji zostaje przekazana pedagogowi szkolnemu).
 3. Wychowawca informuje o zajściu (osobiście lub poprzez wpisanie informacji) rodziców sprawcy cyberprzemocy.
 4. Podczas oceniania uczniów z zachowania (4 razy w roku szkolnym tj. listopad, styczeń, kwiecień, czerwiec) wychowawca kontroluje ilość odnotowanych aktów cyberprzemocy uczniów. Uczeń, który posiada przynajmniej 4 adnotacje zostaje wpisany do Szkolnego Rejestru Uczniów Agresywnych (przy każdym wpisie odnotowana zostanie liczba aktów agresji).
 5. O wpisie ucznia do Rejestru wychowawca zobowiązany jest poinformować jego rodziców i uzyskać pisemne potwierdzenie uzyskania przez nich takiej informacji. Uczeń, który zostanie wpisany do Szkolnego Rejestru Uczniów Agresywnych nie może uzyskać oceny cząstkowej z zachowania w danym okresie wyższej niż poprawna.

Postępowanie ze sprawcą cyberprzemocy

 1. Z uczniem, który jest sprawcą cyberprzemocy zostaje przeprowadzona rozmowa, w trakcie, której, uczeń:
  • otrzymuje jasny komunikat, że szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy i jakie są jej skutki
  • zostaje zobowiązany do zaprzestania swojego działania i usunięcia z sieci szkodliwych materiałów
  • określony zostaje sposób zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy (przeproszenie na forum klasy, w Internecie)
 1. Powiadomienie rodziców sprawcy i omówienie z nimi zachowania dziecka.

Postępowanie z ofiarą cyberprzemocy

 1. Z uczniem, który jest ofiarą cyberprzemocy zostaje przeprowadzona rozmowa, w trakcie, której, uczeń powinien usłyszeć:
 • zapewnienie ucznia, że dobrze zrobił, powiadamiając o tym, co się stało
 • zapewnienie, że nikt nie ma prawa tak się zachowywać wobec niego
 1. Uczeń będący ofiarą cyberprzemocy otrzymuje poradę, jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzić do eskalacji prześladowania.
 2. Rodzice ofiary cyberprzemocy zostają poinformowani o sposobach rozwiązania sytuacji:
 • zgłoszenie administratorowi strony o pojawiających się krzywdzących treściach,
 • poinformowanie policji,
 • poinformowanie prokuratury,
 • zabezpieczenie dowodów,

Postępowanie ze świadkami cyberprzemocy

Przeprowadzić rozmowę z świadkiem przemocy, pamiętając, że:

 • świadek przemocy musi czuć się bezpiecznie i musi pozostać anonimowy
 • nie można konfrontować świadka przemocy ze sprawcą przemocy

Sporządzić dokumentację z zajścia

 1. Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia.
 2. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je również włączyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.)
 3. Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny o sprawie w sytuacji, gdy:
 • rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania lub gdy do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka;
 • gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów.

Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, publikowanie nielegalnych treści itp.) zostają przez dyrektora szkoły bezwzględnie zgłoszone na policję.

Procedura jest wdrażana w życie w momencie oficjalnego zgłoszenia zjawiska cyberprzemocy przez jej ofiarę lub rodzica ucznia.

 

Zasady korzystania z Internetu w szkole

 

I. Zasady ogólne

 1. Uczniowie mogą korzystać z Internetu na komputerach przeznaczonych dla uczniów w pracowni komputerowej i bibliotece szkolnej.
 2. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
 3. Korzystanie z dostępu do Internetu ogranicza się do przeglądania zasobów sieci przy pomocy przeglądarki zainstalowanej na dysku lokalnym komputera.
 4. Uczeń może korzystać z Internetu tylko na komputerze z zainstalowanym programem filtrującym treści.
 5. Nauczyciele mogą korzystać z Internetu na komputerach przeznaczonych dla nauczycieli znajdujących się na terenie szkoły lub na własnych urządzeniach mobilnych.
 6. Wszystkich użytkowników sieci internetowej obowiązuje stosowne zachowanie się w sieci i działanie zgodne z regułami tak zwanej netykiety.

 

II. Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu

 1. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie.
 2. Niedozwolone są wszelkie działania powodujące uszkodzenie komputera, wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamanie zabezpieczeń systemu oraz świadome wprowadzanie wirusów komputerowych do systemu.
 3. Ściągnięte z Internetu pliki lub programy oraz teksty własne można zapisywać na pendrive lub dysku za zgodą nauczyciela.
 4. Zabrania się:
 1. instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie,
 2. przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe oraz oszczerstw i treści obrażających uczucia innych,
 3. wyszukiwania i rozpowszechniania treści pornograficznych oraz nawołujących do nienawiści, hazardu,
 4. rozpowszechniania niechcianych wiadomości e-mail (spam-u),
 5. usuwania cudzych plików, odinstalowywania programów,
 6. dekompletowania sprzętu,
 7. dotykania elementów z tyłu komputera, kabli zasilających a także kabli sieciowych.
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane w lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu i programów użytkowych.

 

III. Zasady bezpieczeństwa

Uczniowie:

 1. Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności: nie udostępniać innym swoich haseł, informować nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym zachowaniu komputera i sieci.
 2. Nauczyciele mają obowiązek kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 3. Szkoła na komputerach do użytku przez uczniów stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszymi zasadami – nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek uruchomić powyższy program i nadzorować uczestników zajęć.
 4. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.
 5. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostęp do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z sieci bez konieczności dalszego informowania o tym.
 6. Nauczyciel może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu lub sprzętu.

Nauczyciele:

 1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które jest odpowiedzialny osobiście.
 2. Każdy użytkownik dziennika elektronicznego odpowiada za tajność swojego loginu oraz hasła i jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa podczas logowania się do systemu.
 3. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało ono odczytane lub wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła i poinformowania o tym fakcie administratora dziennika elektronicznego.
 4. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i nie ma prawa udostępniać danych osobom nieupoważnionym.
 5. Nauczyciel jest zobligowany pilnować, aby uczniowie lub osoby postronne nie miały dostępu do komputera, z którego loguje się do dziennika elektronicznego.
 6. Nauczyciel powinien dbać, by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób trzecich.
 7. Jeśli nauczyciel używa laptopa lub innego urządzenia umożliwiającego pracę z dziennikiem elektronicznym, musi pamiętać, by nie udostępniać komputera osobom trzecim i stosować wszelkie zasady bezpieczeństwa, by nie dopuścić do ujawnienie jakichkolwiek danych.
 8. Po zakończeniu pracy nauczyciel musi pamiętać o wylogowaniu się z konta.
 9. Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego w należytym stanie.
 10. Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia, czy sprzęt nie został w widoczny sposób naruszony lub uszkodzony.

 

Podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania systemu mobiDziennik (wyciąg) dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Przed zalogowaniem należy upewnić się czy:

 • adres strony logowania zaczyna się od przedrostka https.
 • w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki oznaczający, że połączenie jest szyfrowane

Dodatkowo należy pamiętać, aby:

 • nikomu nie ujawniać ani nie dopuścić do przechwycenia loginu i hasła, służących do logowania w systemie oraz nie zapisywać ich w plikach na swoim komputerze.
 • nie korzystać z komputerów niezaufanych.
 • nie zapamiętywać hasła w przeglądarce komputera, z którego korzysta kilkoro użytkowników
 • nie odchodzić od komputera w czasie zalogowania do systemu.
 • kończyć pracy z systemem poprzez użycie opcji „Wyloguj”.
 • sprawdzać datę i godzinę oraz adres IP ostatniego logowania do systemu. Te dane są wyświetlane u dołu ekranu każdego użytkownika po zalogowaniu.
 • tworząc hasło używać kombinacji cyfr, małych i wielkich liter. Należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia i najbliższych, dni tygodnia czy nazw miesięcy), lecz stosować hasła trudne do rozszyfrowania.
 • regularnie zmieniać hasło.
 • aktualizować przeglądarkę internetową i dbać o jej prawidłowe ustawienia.
 • mieć zainstalowany program antywirusowy.